Ökad Energiskogsodling 

genom Samverkan från Producent till Användare

är ett samarbetsprojekt mellan nedanstående aktörer. Projektet drivs inom Jordbruksverkets program Miljö& Klimat/Produktion av förnybar energi under 2024 – 2026.           In English below. 

               Syfte och målgrupp

Samla aktörer för att bidra till nystart för energiskogsbranschen i geografiska områden där det kan finnas efterfrågan på energiskogsflis och/eller andra tjänster som energiskogsodling kan erbjuda, t.ex. vattenrening, kolinlagring och biodiversitet.

Främja samarbete och erfarenhetsutbyte mellan aktörer i energiskogsbranschen t.ex. flisanvändare, odlare och entreprenörer.

Drivkrafter till samverkan mellan aktörerna kan vara:

  • säker råvaruförsörjning – värmeverk
  • hållbart omhändertagande av processvatten med vegetationsfilter i form av salix – reningsverk, livsmedelsindustri, deponier
  • inkomster på mark som har sämre förutsättningar för spannmålsodling – lantbrukare 
  • marknad för varor och tjänster – entreprenörer och utrustningsleverantörer.

              Medverkande företag och organisationer

https://solorbioenergi.com/
erica.wehtje@solorbioenergi.com

Solör Bioenergi är en ledande aktör inom förnybar energi baserad på trädbränslen som finns på cirka 300 platser i framför allt Sverige och Norge där företaget producerar och distribuerar fjärrvärme, ånga och el till bostäder, företag, offentliga verksamheter och industrier. Solör Bioenergi kommer att delta med beskrivning av fjärrvärmebranschens behov och samverkansmöjligheter vad gäller användning av salix i värmeverk framåt. Erica Edfeldt Wehtje är CTO på Solör Bioenergi och expert inom fjärrvärme, hållbarhet och energipolicy och företagets kontaktperson i projektet. 

  • annika.henriksson@salixab.se
  • gunnar.henriksson@salixb.se

Henriksson Salix AB (HSAB) ägs av Annika Henriksson och Gunnar Henriksson och är pionjär i salixbranschen. HSAB har utvecklat teknik, skördat och levererat flis i mer än 30 år i Sverige. Annika är agronom och arbetar även som miljökonsult, Gunnar är lantmästare med lantbruksbakgrund och hjärnan bakom marknadsledande HSAB Fully Hydraulic skärbord för John Deere och Claas fälthackar.  

anders.jansson@hjbe.se

Hjälmarbygdens Bioenergi ägs av 32 salixodlare som samverkar om skörd, transport och avtal med värmeverk. Hjälmarbygdens Bioenergi levererar mellan 10 – 30 GWh flisad salix per år. Samverkan har gett odlarna säkrare avsättning och förbättrad lönsamhet. Anders Jansson som är verksamhetsledare har lång erfarenhet av alla aspekter av salixodling och är HJBE:s kontaktperson i projektet.

Dahn Rosenquist <dahn@laqua.se>

 

Laqua Treatment AB har utvecklat fytoremedieringstekniker för att sanera lakvatten från deponier, avloppsvatten, processvatten, slam och jordbruksavfall genom hållbar behandling med Salix i mer än 30 år. Företaget är marknadsledande inom EU inom detta område och har ett mycket nära samarbete med forskarvärlden. Företaget har tillverkning och försäljning och har designat och installerat mer än 500 hektar bevattningssystem för fytoremediering över hela världen.

Inom projektet ”Ökad energiskogsodling genom samverkan från producent till användare” kommer Laqua Treatment AB att designa och beräkna återföring av näringsrika avfallsfraktioner för att öka Salixproduktionen. 

Dahn Rosenquist som äger och driver Laqua Treament AB har sin bakgrund i företaget Rosenqvists Mekaniska där han har utvecklat lantbruksbevattning. 

Kontaktuppgifter

hak.rosenqvist@telia.com

Håkan Rosenqvist är docent vid Sveriges lantbruksuniversitet, han arbetar  i eget konsultföretag och har sin bakgrund inom ekonomi och agronomi. Håkan forskar om ekonomiska aspekter av lantbruk med specialisering på energigrödor med fokus på salix. Håkan har utvecklat metoder för ekonomiska analyser av grödor, särskilt salix, och en modell för ekonomiska beräkningar av bevattning med avloppsvatten i salix. Håkan är också lantbrukare och salixodlare.

Kontaktuppgifter: 

kjell.houske.andersson@gmail.com

Kjell Andersson har arbetat på Svebio, Svenska Bioenergiföreningen, under tjugo år med information/kommunikation och näringspolitisk bevakning. Under de senaste åren har Kjell nära följt utformningen av EU:s regelverk för bioenergi, bland annat som ordförande i Bioenergy Europes arbetsgrupp för hållbarhetsfrågor. Förnybartdirektivet, som antogs första gången 2009, reviderat senast 2023, innehåller hållbarhetskriterier för olika typer av biobränslen. Kjell Andersson ska inom projektet analysera hur dessa hållbarhetskriterier och andra EU-regelverk påverkar försörjningen med energiskogsgrödor. 

Kontaktuppgifter:

https://www.ri.se/
susanne.paulrud@ri.se

Dr Susanne Paulrud är senior forskare på RISE, ett oberoende, statligt forskningsinstitut som erbjuder expertis för framtidssäkra teknologier. Susanne har 30 års erfarenhet kring biomassa, energiomvandling och karakterisering av biobränslen från projekt med akademin, industrin och mindre företag. Susanne har varit projektledare för ett flertal nationella och internationella bioenergiprojekt i samarbete med kraftvärmeverk och genomfört ett flertal studier kring salix bränsleegenskaper och förutsättningarna att använda salix som bränsle i små och stora pannor, inklusive tester, mätningar och analyser under flera år.

In English

Increased willow production through cooperation from producer to user

Agricultural land not suitable/needed for growing food or fodder can be used for energy production, e.g. energy forest, but agriculture’s interest in this has decreased in the last 20 years. Recently the situation has turned to a fuel shortage. An organized cooperation between the actors is required. In a perfect market the balance between supply and demand resolves itself but the energy forestry industry has largely disappeared with a few local exceptions. The project will establish this collaboration in one or a few places and spread information to the actors about the possibilities. 

The aim is also to involve agriculture in waste management using technology for irrigating energy forests with wastewater. Through the project we hope to establish an interest in this with one or more wastewater producers.

Participants and their contact information are listed above.

The project is partly financed by EU via the Swedish Board of Agriculture and will be carried out during 2024-2026.